درباره خورشید بیشتر بدانید

خورشید، قلب منظومه شمسی، یک ستاره کوتوله زرد و یک توپ داغ از گازهای درخشان است.
گرانش آن منظومه شمسی را در کنار هم نگه داشته و به این ترتیب از بزرگترین سیارات گرفته تا کوچکترین ذرات به دور مدار آن در چرخش هستند. جریان های الکتریکی در خورشید یک میدان مغناطیسی ایجاد می کنند که از طریق پدیده ای موسوم به باد خورشیدی در سرتاسر منظومه شمسی و از هر طرف پراکنده می شود.

درباره منظومه شمسی بیشتر بدانید

سیستم های سیاره ای بسیاری مانند مال ما در جهان وجود دارند که در آن سیارات به دور یک ستاره میزبان می چرخند. در زبان لاتین به خورشید سول solis می گویند و به خاطر اینکه ستاره میزبان منظومه ما خورشید یا سول است پس آن را منظومه شمسی یا سولار سیستم صدا می کنند.