مدارک نشان می دهند که میکروب ها قبل از ۳٫۷ میلیارد سال پیش بر روی زمین وجود داشته اند, یعنی ۱ میلیارد پس از آن که سیاره شروع به شکل گیری کرده است. اما باقی مانده های حیوانی تا قبل از ۶۰۰ میلیون سال پیش و در طول دوره زمین شناسی ادیاکاران در فسیل های به جامانده ظاهر نشده اند, این نشان می دهد که حیات حیوانی شاید بسیار پیشتر از تصور ما اتفاق افتاده باشد.