۴۵ سال پیش از چنین روزی, ماژول فرماندهی اودیسه بر روی آب های اقیانوس آرام شناور شد, تا جیمز لاول, جان سویتگرت و فرد هایس را به سلامت از سفر خطرناکشان به زمین باز آورد.